Kur įsigyti?

 • S-Sportas Ateities g. 33 Tel. nr.: +370 650 43858
 • Terrasport Verkių g. 29 Tel. nr.: +370 671 06958
 • 8 žingsniai S. Nėries g. 73 Tel. nr.: +370 615 59800
 • TEIDA A. Vivulskio g. 18 Tel. nr.: +370 616 32123
 • TEIDA Saltoniškių g. 9 Tel. nr.: +370 687 50889
 • Power Sport J. Baltrušaičio g. 1 Tel. nr.: +370 671 24005
 • HIATUS PPC "OZAS" Ozo g. 18, Vilnius Tel. nr.: +370 616 79708
 • Hiatus PPC "Ozas" Mandarina Duck Ozo g. 18 Tel. nr.: +370 638 07058
 • Hiatus, PC "Europa" Konstitucijos pr. 7A Tel. nr.: +370 658 17496
 • Hiatus, PC "Outlet Park" Verkių g. 31C Tel. nr.: +370 5 234 6622
 • Hiatus, PC "Vilnius Outlet" V. Pociūno g. 8 Tel. nr.: +370 621 13184
 • Kalnų namai Dominikonų g. 5 Tel. nr.: +370 699 28264
 • LEKI Europos pr. 36 Tel. nr.: +370 686 72129
 • S-Sportas Pramonės pr. 8a Tel. nr.: +370 611 22992
 • MB ,,Idėjos sportui" Veiverių g. 150-308 Tel. nr.: +370 698 37100
 • TEIDA Birštono g. 12/ Puodžių g. 2 Tel. nr.: +370 373 23576
 • EuroAtletas Birželio 23-iosios g. 27A Tel. nr.: +370 616 73725
 • Traversas, UAB Savanorių pr. 286 A Tel. nr.: +370 698 57971
 • "HIatus" PLC "MEGA Islandijos pl. 32 Tel. nr.: +370 37 298857
 • "Turisto Pasaulis" Šiaurės pr. 47, 44132 Kaunas Tel. nr.: 868538678
 • POWER SPORT Ateities pl. 23 b Tel. nr.: +370 602 20866
 • TEIDA S. Daukanto g. 2 Tel. nr.: +370 650 94699
 • Grynam Ore Daržų g. 12 Tel. nr.: +370 629 65123
 • HIATUS Taikos pr. 61 Tel. nr.: +370 615 23460
 • Sporto Gama Basanavičiaus g. 93 D Tel. nr.: +370 389 59943
 • FiguraGym Vaižganto g. 4A Tel. nr.: +370 655 51875
 • R-Sportas Turgaus a. 14 Tel. nr.: +370 444 60705
 • Judėjimo evoliucija Stoties g. 12 Tel. nr.: +370 626 13448
 • S-Sportas J. Jablonskio g.16 Tel. nr.: +370 699 59194
 • TEIDA Vasario 16-osios g. 23 Tel. nr.: +370 640 31094
 • "Pro_Test_Sport" Vytauto g. 63, Palanga Tel. nr.: +370 633 44321
 • TEIDA Vilniaus al. 34 Tel. nr.: +370 683 07844
 • Neda Kapų g. 110 Tel. nr.: +370 687 20599
 • Evadinamika Basanavičiaus g. 26 Tel. nr.: +370 687 18299
 • Sporto Gama Vilties g. 42 Tel. nr.: +370 458 71102
 • R-Sportas Bažnyčių g. 15 Tel. nr.: +370 600 24340

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Sabina LT, UAB, veikiančio adresu Europos pr. 36, LT-46369 Kaunas, ir kurios įmonės kodas yra 134526937 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://leki.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

1.2. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

1.3. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

(a) Siekiama, kad asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

(b) Siekiama, kad asmens duomenys būtų renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

(c) Siekiama, kad asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

(d) Siekiama ir dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami; siekiama imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

(e) Siekiama, kad asmens duomenys būtų laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

(f) Siekiama, kad asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

(g) Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis Duomenų valdytojo paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis. 

1.5. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės to padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3. Asmens duomenų tvarkymas pirkimo–Pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu

3.1. Duomenų valdytojas pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu automatiniu būdu tvarko tokius Duomenų subjektų asmens duomenis:

(a) Vardas, pavardė;

(b) El. pašto adresas;

(c) Telefono numeris;

(d) Prekės pristatymo vietos adresas (miestas, gatvė, namo numeris);

(e) Kiti asmens duomenys, kuriuos Duomenų subjektas savanoriškai pateikia kaip pastabas prie užsakymo.

3.2. Duomenų subjektas pasirinktinai taip pat gali nurodyti prekės pristatymo vietos pašto kodą.

3.3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto. Asmens duomenys gali būti perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis Duomenų valdytojas yra sudaręs sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Duomenų valdytojas asmens duomenis gali perduoti šiems savo partneriams:

(a) Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato prekes Duomenų subjekto nurodytais adresais.

3.4. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkymas siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto iniciatyva prieš sudarant sutartį).

3.5. Interneto svetainėje nepateikus bet kurio iš 3.1Error: Reference source not found punkte nurodytų duomenų, Duomenų valdytojas negalės sudaryti ir įvykdyti pirkimo–pardavimo sutarties bei Duomenų subjektui parduoti jo pageidaujamų prekių.

4. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

4.1. Tvarkydamas ir saugodamas Duomenų subjektų asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.2. Duomenų valdytojas taiko šiuos asmens duomenų saugojimo terminus:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas

10 metų nuo paskutinio užsakymo pateikimo

4.3. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus, yra tinkamai dokumentuoti ir kiek tai yra pateisinama teisėtu Duomenų valdytojo ar trečiojo asmens interesu.

4.4. Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

5. Informacija apie naudojamus slapukus

5.1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

5.2. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

5.3. Internetinėje svetainėje naudojami šie statistikos slapukai, reikalingi tam, kad galėtų būti renkama anoniminė informacija ir teikiamos jos ataskaitos, kurių pagrindu Duomenų valdytojas gali sužinoti, kaip Duomenų subjektai sąveikauja su svetaine:

Pavadinimas Teikėjas Galiojimo pabaiga Tipas
_ga leki.lt 2 metai HTTP
_gat leki.lt Naršymo seansas HTTP
_gid leki.lt 1 diena HTTP
_hjIncludedInSample leki.lt Naršymo seansas HTTP
lekileki_session leki.lt 1 diena HTTP
agreed_to_pp leki.lt 1 metai HTTP

5.4. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, Duomenų subjektas duoda sutikimą išsaugoti slapukus jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

5.5. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

5.6. Slapukų surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis ADTAĮ, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, BDAR bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

5.7. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

6. Duomenų subjektų teisės

6.1. Duomenų subjektai turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.

6.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6.3. Duomenų subjektas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas rašytinės formos prašymą el. paštu info@leki.lt arba sabina@sabina.lt ar paštu adresu Europos pr. 36, LT-46369 Kaunas, arba tiesiogiai atvykęs į Duomenų valdytojo buveinę.

6.4. Nebūdamas patenkintas Duomenų valdytojo atsakymu ar manydamas, kad šis tvarko jo asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Duomenų subjektas gali pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

7.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

7.4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

7.5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.